پانسمان مرطوب، همراه با تحریکات الکتریکی در رشد بند دیستال