وسیله طویل کننده استخوان های کوتاه دست و پا

از اولین دستگاه هایی است که حدود 85 تا 100 طول استخوان های کوچک دست را طویل میکند .

این دستگاه نیاز به قرار دادن "کیرشنر وایر" در طول استخوان ندارد و نحوه قرار گرفتن پین ها از کج شدن استخوان جلوگیری میکند .

مقياس التيام  Healing index ratio [HIR] ( کل مدت درمان تقسیم بر طول بدست آمده در استخوان)  درحدود 53/5 روز بر ميليمتر يا 3/55 روز برسانتيمتر بود که در نوع خود از معدود دستگاه هایی است که چنین کارآیی بالایی دارد .

همچنین استفاده از قظعات کمتر و بدست آوردن طول بیشتر در استخوان یکی از ویژگی های این دستگاه است. .نکته بعدی راحتی آن است بطوریکه بیمار به راحتی می تواند به کار های روزانه خود بپردازد و احتیاج به پانسمان هایی بزرگ و احتیاط در جدا نشدن قطعات آ ن نیست. مقیاس التیام آن بسیار بالا است .

کاربرد آن بسیار بالا است و در هر بیماری با کوتاهی استخوان ( چه مادرزادی و چه اکتسابی )   می توان بکار برد . و هزینه آن کم است و درد حین کشش هم کم خواهد بود.