وسیله نزدیک کننده تاندون

این دستگاه را می توان در کلیه اعمال ترمیم تاندون چه ناشی از تروما و چه در اعمال الکتبو بکار برد . و ممنوعبتی ندارد .

این وسیله از دو گیره تشکیل شده است که در قسمت وسط توسط یک میله واسط به هم وصل هستند و ابتدا دو سر تاندون پیدا شده و دو گیره مربوطه بخ آن وصل می شود سپس بل پیچیدن پیچ وسط بتدریج و به آرامی (بدون صدمه زدن به تاندون ) دو سر تاندون به هم نزدیک شده و در موقعیت مناسب قرار می گیرند و سپس جراح براحتی ترمیم تادون را انجام داده و پس از آن دستگاه آزاد می شود .

این دستگاه در بیمارستان حضرت فاطمه – تهران  در طی سالها استفاده شده و کیفیت آن  به اثبات رسیده است .

این دستگاه مشابه خارجی و داخلی ندارد و کاملا جدید است . در کشور های خارجی استفاده نشده است و کلیه قطعات آن در کشور تولید می شود .بر روی صد ها بیمار استفاده شده و کاربرد آن به اثبات رسیده است .و سرعت عمل ترمیم تاندون را حداقل به نصف کاهش می دهد .بنابراین در اعمالی که چندین تاندون فطع شده باشد سرعت انجام کار را بسیار بالا میبرد . در ضمن سهولت استفاده از آن و سهولت نگه داشتن دو سر تاندون در کنار یکدیگر راحتی جراح و دقت عمل او را بسیار بالا می برد .

نکته ایتکاری در روش گرفتن دو سر تاندون و کشش آنها بطرف یکدیگر است. در ضمن این روش باعث کاهش سرعت جراح  تا  حدود 50  % می شود .