مشاوره پزشکی
دکتر کمال سید فروتن

مشاهده ویدیو مصاحبه دكتر كمال سيد فروتن
پيرامون اعمال جراحي ميكروسكوپي دست و ترميمي